Archive of Issues
Authors having problems with submissions please notify editor: editor@hvt-journal.com
Upcoming discussions, debates

On sweet undeniable feeling of power of international intellectual feudalism, bias, discrimination, censoring and theft

 

Combined approach of perioperative antithromboembolic management in abdominal and thyroid surgery

DOI: 10.24969/hvt.2019.114

 

Абдоминалдык жана калкан безинин хирургиясында периоперациялык антитромбоэмболиялык дарылоонун биргелешкен ыкмасы

Аннотация:

 Максат жана тапшырмалар: веналык тромбоэмболия (ВТЭ) колко артериясынын тромбоэмболиясы (КАТЭ) же терен веналардын тромбозу формасында (ТВТ) болуп чон хирургиялык операциялардын коп эле кездешкен кабылдоосу болуп эсептелет. Бул изилдоодо биз биргелешкен тромбопрофилактика ыкмасынын кадимки фармакологиясыз алдын алуу усулдарына салыштырмалуу жогору тураарын анализдедик.

Усулдар. Биз бейтаптардын тандоосунун негизинде фармакологиялык дагы, фармакологиялык эмес дагы тромбопрофилактикалык аладын-алуу чараларын торакоабдоминалдык операцияга кириптер болгон бейтаптарга колдондук. Ал бейтаптар 2013 жана 2018 жылдар аралыгында Бишкек шаарынын И.К.Ахунбаев атындагы ооруканада жана Ош шаарындагы биргелешкен облустар аралык клиникалык ооруканада дарыланышкан. Демографиялык муноздомолор жана клиникалык изилдоолор талданган. Ар бир бейтаптын тромбогендик риски эсептелген.Веналык тромбоэмболия (ВТЭ) скрининги эрте постоперациялык мезгилде ишке ашкан.

Жыйынтыктар.  Эки жуз кырк алты абдоминалдык жана калкан безинин операциясына кире турган оорулуулар тромбопрофилактикалык усулдарды оз тандоосу негизинде 2 тайпага болунгон: биргелешкен профилактиканы алуучулар жана фармакологиялык эмес, салттык усулдарды тандоочулар. Эрте постоперациялык периоддо веналык тромбоз салттык тайпанын 17исинде жана биргелешкен усулдар тайпасынын 8инде корулгон (р <0,05).

Корутунду: Оз учурунда башталган дарысыз жана фармакологиялык биргелешкен алдын-алуу чаралары чон хирургиялык операцияларда веналык тромбоэмболиялык кабылдануулардын болмуштугун азайтат.

Ачкыч создор: веноздук тромбоэмболия, бут веналары, чон операция, тромбопрофилактика